Aanden.dk

praksissen af det hellige liv

 
At bede

Aanden.dk handler hverken om sakramenternes helligholdelse eller praksis men om opvågnelsen og gennembrudet til praksissen af det hellige liv

grundlæggende kan siges at det hellige liv rummer 2 aspekter: forståelse og praksis

forståelse eller nådegave kommer af visdom som findes gennem fordybelse, meditation og bøn

praksis og det tamanelle kommer af integriteten af forståelse og visdom

forståelse findes gennem fordybelse i lyset og visdommens natur hvor praksis og det tamanelle er en illumination deraf

 

Matthæusevangeliet 6,19 – 6,21

 

Skatten i himlen

 

Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. for hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være.

 

 

Indledende ordforklaring.

 

Aurzoharie: (lysfortrinlighed) Aurzohariet eller det aurzoharielle er det samlede aspekt af dannelse, integritet og lektuel evne.

 

Bestående af

 

Sagelekt, det sagelle: det lektuelle aspekt af visdom.

Anilekt, det anielle: genius eller sindets lektuelle aspekt.

Integritet: individets dannelses aspekt.

Vilje: aspektet der gennem nådegavens, forståelsens og visdommens dannelse renses og helliggøres hvorefter denne i renset og helliggjort form bliver som hjertet i praksissen af det hellige liv.

Hukommelse: erindring og ikke mindst ihukommelsen om lyset og det hellige liv.

Fundalekt, det fundaelle: det grundlæggende aspekt af at arbejde sig ud af uvidenheden og dennes drev

Tamalekt, det tamanelle og tamana: det lektuelle aspekt af praksis og fuldkommengørelse samt aspektet af uskyld-, from- og mild- hed således som perfektion og fuldkommengjorthed.

Serenulekt, det serenuelle: aspektet af salighedens lektuelle fortrinlighed, salighedens lektuelle aspekt er som tamanas og det primfikkes nøgle aspekt til kallotion, forståelse og visdom.

Intuition: aspektet der gennem nådegavens, forståelsens og visdommens dannelse renses og helliggøres hvorefter denne i renset og helliggjort form bliver som en nøgle til himmerigets skattekammer i praksissen af det hellige liv.

Forståelse: logikkens aspekt og kapaciteten for harmonisk anskuelse

Vitalekt. Det vitaelle: livsrealiseringens lektuelle aspekt

Paxlekt, det paxelle: fred ved fredelige midler, guds fred, fred med alt og det lektuelle aspekt deraf.

Lapilekt og kallotion det lapielle og kallotionelle: det lektuelle aspekt af sindsro, skøndhed og visdom

Intellekt: det lektuelle aspekt der udarbejder forståelse.

Følelse: aspektet af åndslivets væsen og natur

Visdom: aspektet af evnen til klarhed, forståelse, erkendelse og indsigt i lyset.

Kundskab: aspektet af væsnets formåen, kunnen, evner og visdom.

 

Lys og lysvirke

Prelutium og det prelutielle: lys af dyds, guds og himme - riget

Primfikation og det primfikke: udvirkelsen af lys, dyd og tamana

 

Bud om ydmyghed og forståelse

Det inlikelle : det hverken at byde eller hævde.

 

synd

Det usignelle: vranghed, synd, ondskab, mørke, plage og lidelse.

Udevnethed og det udevnede: vranghed og synd uden evne eller vilje til anstændighed og tamana.

Arvesynd (-en): syndens vold og drev hvori vi alle er fanget og virker dens fangeskab.

 

Zoriana : stress, tryk, pres, det neurotiske tryk på væsnets natur

Adfliktion : at sætte i smerte, og bedrive pine i det at væsnets natur søger forløsning fra egen smerte og zorianelle tryk.

Durusana : den koldhjertede og rigide verden

 

Dyds og tamana praksis

Gud: den ypperlige, højeste og mest ædle intelligens i det menneskelige væsen.

Guds ord / lov: det hellige forhold af dyd, etik og moral lære og forståelse.

Gudsfrygt: forståelse for og af sande værdier og sande værdigrundlag.

Det hellige liv: salig og hellig forstående praksis af det noble liv.

Nådegave: forståelse og evnen til forståelse af det hellige liv

Frelse: håndter synd og det usignelle, vrist dig fri af arvesyndens lænker, frels din skæbne, kast bort al synd og frels dig i godhed, fromhed og salig guds fred. Himmerigets skatte er at finde for den frelst af kår.

Hellig ånden: ånden af os alle i hellig samlet forening

 

Dæmoner

Satan: djævlen, anklageren.

Lucifer: fristeren.

Belial: den onde, den gudsløse, ondskab.

Wickety: vildskab, ustyrlighed og overdrevets dæmon.

Dakh: undertrykkelsens dæmon.

Shephet: dømmen og dommens dæmon.

Levithan: misundelsens dæmon.

Maschit: ødelæggelsens dæmon.

Semol: vranghedens og mørkets dæmon.

Beelzebub: falskhed og stolthedens dæmon.

 

Ærkeengle

Michael: den som er som gud.

Bosaphael: indgang til/af gud.

Auriel : guds lys.

Tahurorthothael; alle rene tegn af gud.

Kalmaortzakhael: alle rene aspekter af gud.

Shalomhael: guds fred.

Nitzidaathael: guds uendelige kundskab.

Gabriel: guds opløftelse.

Gonahgayel: guds saligheds dal (hellig åndens beskytter).

Raphael: guds healing.

 

Modsætninger

Tamana – fundakez

Opbyggelighed – forfald

Opløftelse – fortabelse

Salighed – vrede

Mildhed – aggression

Ydmyghed – stolthed

Åbenhed – undertrykkelse

Spontanitet – det zorianelle

Indsigt – uvidenhed

Prelutium –  arvesynd

Intuition – dovenskab

Oprigtighed – dårskab

Mådehold – grådighed

Kallotion – begær

Serenution – depression

Integritet – det durusanelle

Det paxelle – wickety

Det sagelle – vildfarelse

Det primfikke – håbløshed

Illumination – bitterhed

 

Åbenheds kilder

Følsomhed

Intuition

Klarhed

Glæde

Ligelighed

Fornøjelse

Direkthed

Kallotion

Åbenhed

Ynde

 

Besindelses kilder

Vision

Anskuelse

Tænkning

Levevis

Opmærksomhed

Handling

Sprog

Integritet

Stræben

koncentration

Billede af Kirill
Kirke Cross
 

det ligna- (tømmer/brænde) fers- (opbygge/vokse) i-  elle

Som når du bære brænde virker du alles gavn!

 

 

Den aldrig endende glans.

 

Må dine, mine og alle levende væsners overtrædelser & synder være forladt. Så vi således hviler i sindsroens kallotion, klarhedens visdom & harmoniens rige.

 

Med den aldrig endende glans er riget udsmykket i glans med troens juveler & perler af aldrig endende glans

 

Som dydens smykker & søjler af umålelig storslået værdi renser troen og skærper den silde endende glans af det ganske sandhedsrige

 

Juvel, perle, sølv, guld & kunst ofret til alle levende væsner i salige paladser af skønne ædelstene – alt i aldrig endende glans – som altid jævn, åben & skarp.

 

Alles glans juvel, perle & søjle i aldrig endende glans, skinnende fortrinlighed, storslået glans, perler for hvert øjes pryd, juveler i aldrig endende glans – lignafersielt prydende pryden af alles glans, alles fortrinlighed alles pryd.

 

Alles glans juvel, perle, sølv , guld & søjle i aldrig endende glans. Skinnende fortrinlighed, storslået glans, perler for hvert øjes pryd, juveler i aldrig endende glans

 

Alles glans, alles fortrinlighed, alles pryd.

  

 

Tak for alt godt / evighedens glorie

 

Tak for alt godt / Evighedens glorie

 

Tak for alt godt dannende rammerne for lys og hjertevarme jeg ser dig med glæde an med omtanke og bøn - Prist være rammerne for og logikken i lys og hjertevarme din er evighedens glorie

 

Tak for alt godt berigende min eksistens jeg ser dig med glæde an med omtanke og bøn - Prist være berigelsen din er evighedens glorie

 

Tak for alt godt fra visdoms-brøndens og lysets kilder jeg ser dig med glæde an med omtanke og bøn - Prist være visdomsbrønden med sagetion & lysets kilder med det skinnende lys selv din er evighedens glorie

 

Tak for alt godt himmelhvælv og engles salighed jeg ser dig med glæde an med omtanke og bøn

Prist være saligt englelys & himmelhvælvets store ynde og affattede visdom din er evighedens glorie

 

Tak for alt godt fra lysets essens og skønne visdom jeg ser dig med glæde an med omtanke og bøn

Prist være visdommens yndefulde skønhed og lysets essens din er evighedens glorie

 

 

 

Lysindfald : forklarende bøn om dyd, etik & moral, lys eller andet aspekt af det hellige liv.

 

Himmerigets skatte

 

Når fortvivlelse og synd sætter splid i dit hjerte, vær overbærende, sæt fri og tilgiv, opløs enhver forhindring i salig dyd og du vil vinde din part af himmerigets skatte.

 

Find mod i fortvivlelse og sorgmodighed, sørg og føl helt igennem, sæt fri og tilgiv, lad dit hjerte finde lys i salig dyd og du vil vinde din part af himmerigets skatte.

 

Døm ej din næste som du ej vil dømmes, sæt fri og tilgiv, lad dit hjerte åbnes for forståelsens lys og rige af salig dyd og du vil vinde din part af himmerigets skatte.

 

Find hvile i fred med alt, vær din næste tro, sæt fri og tilgiv, sæt din næstes lykke som din egen og berig verden med saligt lys og du vil vinde din part af himmerigets skatte.

 

Bær og lad dit hjertes lys bære dig, fuldkommengør dig i tamana, sæt fri og tilgiv, find og sæt lys som din hellige glorie og du vil vinde din part af himmerigets skatte

Stained Glass
 

Praksissen af tamana

 

Praksissens fire stadier:

1. Opvågnelse.

2. Fordybelse.

3. Gennembrud.

4. Tamana.

 

 

 

Første stadie: Åndens opvågnelse til lys

 

Opvågnelse.

 

Til himmerigets skattekammer finder åndens skat sin vej, ved salig illumination af den hellige og oprigtige ide, den direkte kilde til gud og lys som ved udvirkningen af det primfikt orienterede sagelekt og tamalekt m.m som ved viljens hengivenhed udvirker det primfikke forhold, Denne praksis er praksissen af at illuminere, oplyse og velsigne med lys og gudsrigets glorie, praksissens af at bære lys og føre lyset ud i livet fra aspirationens og bestræbelsens direkte kilde til himmerigets visdom og lys, den hellige og oprigtige ides udvikling fra ideens oprindelse springer i lys til illumineret og fuldkommengjort forhold via primfik praksis er praksissen af det hellige liv.

 

Til himmerigets skattekammer finder åndens skat sin vej, ved gennem kallotion og serenulektets visdom at blive bekendt med gudsriget som meditativt bestræbelses stadie og gennembrudet til det måske først lidt slørede og usammenhængende lys senere skal dyd og etik klart defineres, som lyset skal finde vej i dit hjerte og din ånd som lyset skal definere din skinnende integritets samlede visdom og aurzoharie (lysfortrinlighed). lyset og det direkte gudssind og genius næres ved hengiven og oprigtig bevidstheds dannelse og stræben efter rette og lødige værdier, generelt bør opbyggelighed gå som hånd i hånd med positiviteten og harmonien i lys således så overskud bliver en kraft til udvikling på lysets vej og i praksissen af det hellige liv

 

 

Anden stadie: Åndens dvælen ved lysets visdom

 

Fordybelse.

 

Til himmerigets skattekammer finder åndens skat sin vej ved fordybelse i lysets værdier, guds og dyds rigets grundlag, at udvikle aurzohariel evne og forståelse for grundlæggende dydspraksis, gudshengivenhed og gudsfrygt således helhjertet gør og bliv et med lysets værdier, lad intet stå i vejen for dit tamana, arvesyndens ubeskedne og grimme kår kommer til skamme ved opbyggelighedens og den rette viljes vej som forfølges og udvikles fra mørke til lys, fra synd til tamana, fra udsultende uvidenhed til visdommens glorie, i lys skal du fordybe dig og finde visdom, kraft og styrke til at føre al lysets pragt for dagen, at finde liv i lyset og lys i praksissen af det hellige liv

 

 

Tredje stadie: Åndens lys og gudskraft i praksis

 

Gennembrud.

 

Til himmeriget skattekammer finder åndens skat sin vej ved praksissen af aspireren og bestræbelses praksis til tamana og fuldkommengjorthed. Med strenghed kast bort al din synd, virk dit tamana og sæt dig ej tilbage for at overkomme dine vanskeligheder, din usignelle synd og dens og dit drev, sæt dig fri af syndens lænker, kast bort al dit mørke og vend dig hengivent og forstående mod lyset og sæt dig seriøst an i forhold til gudsfrygt og tamana praksis. Tredje stadie er i sin natur om at gøre bestræbelse, aspiration og forståelse til praksis og om at fraligge sig uvaner, synden og mørket for at praktisere lys og tamana. 

 

 

Fjerde stadie: Tamana

 

fuldkommenhed

 

Til himmerigets skattekammer finder åndens skat sin vej ved praksissen af tamana og fuldkommengjorthed. I sagens natur er fuldkommenhed og fuldkommengjorthed i tamana blot begrænset af ens eget primfikke grundlag, at virke fuldkommenhed i blot harmoni og tamana er fjerde stadies natur og praksissen af det hellige liv

 

 

Tamana : femfoldig betydning af uskyld, from og mild - hed samt perfektion og fuldkommengjorthed

 

 

Underbyggelse af tamana / stadie praksis

 

Grunden, overvejelse og meditation.

 

1. Livets virke og ubestandighed

2. Livets skatte rigdomme og velsignelser kontra dødens komme

3. Visdommens klarhed kontra uvidenhedens hindringer

4. Angren og opbyggelighed

5. Tamana, fuldkommenhed kontra synd og fortabelses riget

6. Inderlig hengivenhed

7. Tamanel intuition

8. Handlekraftens visdom kontra uvidenhedens inerti

9. Tamanas frelse kontra fangeskabet i zoriana

10. Tamanel integritet kontra fundamental fortvivlelse og zorianelle tilknytninger

11. Serenutionelt tamana

12. Spontant prelutium

 

Gennemgå de 12 overvejelses led for at lade forstand gennembryde uvidenhed og for at underbygge forståelse for praksissen af det hellige liv.

Mediter nøjsomt på betydning og forståelse af de 12 overvejelses led for at finde integritet, kraft og styrke til praksissen af det hellige liv

Chant de 12 overvejelses led som del af vanlig bøn 

Kvinde med Bibelen
 

Læs bibelen

 

 

Første bibellæsning.

 

Johannes første brev kapitel 1,1 – 1,17

Jakobs brevet kapitel 1,2 – 1,27

Første mosebog kapitel 6 – 9

Markus evangeliet kapitel 1,1 – 1,8

Lukas evangeliet kapitel 7,24 – 7,35

Matthæus evangeliet kapitel 13,1 – 13,23

Matthæus evangeliet kapitel 12,33 - 12,37

Matthæus evangeliet kapitel 7 – 7,14

Matthæus evangeliet kapitel 7,24 – 7,27

Peters første brev kapitel 1

 

 

Anden bibellæsning

 

Johannes første brev kapitel 1,1 – 1,17

Jakobs brevet kapitel 1,2 – 1,27

Første mosebog kapitel 18 – 19, 28

Johannes evangeliet kapitel 17

Matthæus evangeliet kapitel 13,1 – 13,23

Matthæus evangeliet kapitel 12,33 - 12,37

Matthæus evangeliet kapitel 7 – 7,14

Matthæus evangeliet kapitel 7,24 – 7,27

Peters første brev kapitel 1

 

Tredje bibellæsning

 

Johannes første brev kapitel 1,1 – 1,17

Jakobs brevet kapitel 1,2 – 1,27

Jonas bog

Johannes evangeliet kapitel 3,1 – 3,21

Johannes evangeliet kapitel 15,1 – 15,17

Matthæus evangeliet kapitel 13,1 – 13,23

Matthæus evangeliet kapitel 12,33 - 12,37

Matthæus evangeliet kapitel 7 – 7,14

Matthæus evangeliet kapitel 7,24 – 7,27

Peters første brev kapitel 1

 

 

Fjerde bibellæsning

 

Johannes første brev kapitel 1,1 – 1,17

Jakobs brevet kapitel 1,2 – 1,27

Ezekiel kapitel 33,1 – 33,20

Paulus brev til Efeserne kapitel 4 – 5

Matthæus evangeliet kapitel 13,1 – 13,23

Matthæus evangeliet kapitel 12,33 - 12,37

Matthæus evangeliet kapitel 7 – 7,14

Matthæus evangeliet kapitel 7,24 – 7,27

Peters første brev kapitel 1